Om Stakemann / Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

De i det følgende beskrevne forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert køb af færdigregistrerede selskaber hos STAKEMANN, CVR-nr. 1346 9938. STAKEMANN kan kontaktes på stakemann@stakemannlaw.com eller telefon 35 15 18 03.

Køb af selskab:
Processen ved bestilling af et færdigregistreret selskab

Udfyldt bestillingsblanket med oplysninger om selskabet fremsendes til STAKEMANN. Samtidig hermed, skal selskabskapitalen samt overkurs indbetales på vores konto i Spar Nord: Reg.nr. 9385 Kontonr. 4562327865. Når vi har registreret indbetalingen, fremsender vi selskabets CVR-nummer til dig indenfor 1 time, såfremt kapitalen er os i hænde indenfor almindelige kontortider (09:00-15:00). 

Herefter går vi straks i gang med udarbejdelsen af selskabsdokumenterne, som vi fremsender til dig senere på dagen, hvorefter du underskriver dokumenterne, og returnerer dem til os.

Vi henleder opmærksomhed på, at ejeren af selskabet, såfremt denne er en fysisk person, skal være myndig og fyldt 18 år for at kunne erhverve selskabet. Er der tale om juridisk person er det en forudsætning, at enheden har rets- og handleevne.

Når vi har modtaget dokumenterne retur, foretager vi straks registreringen af selskabsændringerne hos Erhvervsstyrelsen, og fremsender herefter registreringsbeviset til dig, hvorefter du er klar til at drive virksomhed.

Dokumenternes rigtighed

Det  er vigtigt, at de fremsendte dokumenter tjekkes grundigt igennem, samt at du straks henvender dig til STAKEMANN, såfremt der er fejl i det fremsendte, eller du ønsker ændringer. STAKEMANN forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr for ændringer, såfremt ændringen beror på købers forhold. Eksempelvis hvis selskabsdokumenter ikke returneres inden for en af STAKEMANN angivet frist, og dokumenterne på baggrund heraf skal udarbejdes på ny.

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask/KYC

I forbindelse med købet af et selskab, har vi behov for at indhente visse personlige oplysninger til brug for den lovpligtige proces angående hvidvaskkontrol. Derfor har vi behov for, at alle selskabsdeltagere fremsender gyldig legitimation bestående af pas eller lignende billed-ID samt sygesikringskort. Såfremt deltageren ikke er i besiddelse af et sygesikringskort, bedes deltageren fremsende anden dokumentation for bopæl.

Udbetaling af selskabskapital

Når selskabet er stiftet, overfører vi selskabskapitalen fratrukket fakturaen, til selskabets bankkonto. I forbindelse hermed bedes du fremsende kontooplysninger, samt dokumentation for bankkontoens tilknytning til selskabet.

Hvis du ønsker, at selskabskapitalen skal udbetales på anden vis eller til en udenlandsk konto, skal den, som er tegningsberettiget underskrive en udbetalingserklæring. I forbindelse med udarbejdelsen af en udbetalingserklæring samt international bankoverførsel vil der blive pålagt et gebyr.

Endvidere gør vi opmærksom på, at der vil blive opkrævet gebyr på kr. 1.500,00 for opbevaring af selskabskapitalen på STAKEMANN’s klientkonto hvert halve år. Vi opfordrer derfor til, at der hurtigst muligt oprettes en erhvervskonto for selskabet.

Fortrolighed

Vi behandler de oplysninger, vi modtager fra dig, fortroligt og i overensstemmelse med gældende GDPR-lovgivning.

Vores medarbejdere i STAKEMANN er i øvrigt ansat hos Kønig Advokater og er dermed underlagt de advokatetiske regler om tavshedspligt.

Priser

Alle vores priser angives i danske kroner (DKK), og priserne er angivet eksklusive moms og uden gebyrer fra Erhvervsstyrelsen eller andre relevante myndigheder. Derudover gør vi opmærksom på, at prisen for et selskab kan variere afhængig af, hvilket type selskab der bestilles, hvornår selskabet er stiftet, samt om der ønskes særlige registreringer eller andre tillægsydelser.

Fortrydelsesret

Ved bestilling af et selskab hos STAKEMANN gælder ingen fortrydelsesret, da køber anses for at være erhvervsdrivende. Ved accept af STAKEMANN’s handelsbetingelser gives der udtrykkeligt samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten ved bestilling af et selskab.