Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Stakemann

Anvendelsesområde
Disse forretningsbetingelser er gældende for alle opgaver, Advokatfirmaet Stakemann udfører, i det omfang andet ikke er aftalt skriftligt.

Regulering – advokater og sagsbehandling
Advokaterne i Advokatfirmaet Stakemann er alle beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Stakemann udfører opgaver i overensstemmelse med retsplejelovens regler vedrørende advokater, og for de af Advokatrådet vedtagne advokatetiske regler.

Advokatfirmaet Stakemann er omfattet af lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge, og indhenter og opbevarer identitetsoplysninger om klienter i overensstemmelse med loven. For personer skal vi modtage oplysninger om navn adresse og cpr-nr. samt kopi af pas eller kørekort. For selskaber og andre juridiske enheder skal vi have CVR nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne og adresser samt navn adresse og cpr-nr. for de fysiske personer, der kontrollerer den juridiske enhed.

Såvel juridiske som øvrige medarbejdere hos Advokatfirmaet Stakemann har tavshedspligt, og er omfattet af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel.

Advokatfirmaet Stakemann undersøger ved modtagelsen af en opgave, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller andre forhold, som forhindrer, at Advokatfirmaet Stakemann kan varetage opgaven.

Honorar og udlæg

Advokatfirmaet Stakemanns honorar fastsættes med udgangspunkt i den tid, vi har brugt på behandling af sagen, arbejdets omfang, opgavens vanskelighed og art, herunder om der har været brugt specialistviden, de værdier opgaven vedrører, det med opgaven forbundne ansvar, opgavens betydning for klienten og det opnåede resultat.

Advokatfirmaet Stakemann giver gerne et prisoverslag. Har vi gjort dette, informerer vi herom, hvis det viser sig, at vores honorar må forventes at blive højere end overslaget.

Advokatfirmaet Stakemann kan – afhængigt af omstændighederne – anmode om forudbetaling af honorar, ligesom vi kan bede om, at der sker indbetaling til dækning af skete eller kommende udlæg.

Klientmidler

Midler, som tilhører Advokatfirmaet Stakemanns klienter, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Renter af klientkontomidler tilfalder den enkelte klient i overensstemmelse med disse regler.

Erstatningsansvar og forsikring
Advokatfirmaet Stakemanns eventuelle erstatningsansvar følger dansk rets almindelige regler. Advokatfirmaet Stakemanns ansvar i den enkelte sag er dog begrænset til DKK 20 mio. og Advokatfirmaet Stakemann erstatter ikke indirekte tab som driftstab, mistet goodwill, mistet fortjeneste og datatab.

Advokatfirmaet Stakemann har advokatansvarsforsikring og advokatgarantiforsikring hos HDI-Gerling Forsikring.

Ophavsret
Det skriftlige materiale, Advokatfirmaet Stakemann udarbejder i forbindelse med udførelse af en opgave, er en del af den rådgivning, Advokatfirmaet Stakemann yder til den enkelte klient. Advokatfirmaet Stakemann beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist, der er knyttet til Advokatfirmaet Stakemanns opgavevaretagelse for klienter, skal behandles efter dansk ret og ved danske domstole.

Vores dygtige og dedikerede medarbejdere er altid klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på tlf. 33 15 18 03 eller mail stakemann@stakemannlaw.com.

Hos Stakemann værdsætter vi personlige relationer til vores klienter. Vi tilbyder derfor altid vores klienter et gratis og uforpligtende indledende møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder i en konkret sag eller problemstilling. Kontakt os for nærmere aftale.