Forretningsbetingelser for aktieselskab

Indledning
Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer samt serviceydelser fra Stakemann.

Ordreprocedure
Endelig aftale om køb af færdigregistreret selskab mellem kunden og Stakemann anses for indgået, når selskabets CVR nr. er oplyst.

Bestilling på vegne af klient
Såfremt du bestiller et selskab på vegne af en klient, er du selvstændigt ansvarlig for, at din klient har givet samtykke herom. Som rådgiver for en klient, er du ligeledes ansvarlig for den nødvendige dokumentation for at ovenstående samtykke findes.

Dokumentation
Kunden opfordres til at udskrive eller gemme ordrebekræftelsen i forbindelse med bestilling.

Hvidvaskningsloven
Stakemann er underlagt hvidvaskningsloven, hvorfor der ved bestilling af selskaber skal sendes gyldig billedlegitimation for samtlige selskabsdeltagere. Ligeledes skal der ved indtrædelsen af udenlandske personer sendes en certificeret kopi af personens pas. Såfremt der indtræder et udenlandsk selskab som stifter eller ejer, skal der sendes registreringsbevis fra landets myndigheder svarende til den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse.

Priser
Alle opgivne priser er eksl. moms. Færdigregistrerede selskaber overdrages til en overkurs, hvorfor der ikke skal påberegnes moms i det angivne beløb. Oplyste priser er gyldige i 14 dage fra den afgivne dato.

Gebyrer
I forbindelse med stiftelse og omregistrering af selskaber opkræves der gebyrer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved stiftelse af selskaber pålægges et gebyr på kr. 670,00 og ved omregistrering pålægges et gebyr på kr. 180,00. Ved køb af selskaber hos Stakemann fratrækkes gebyrerne i selskabets kapital medmindre andet konkret aftales.


Betaling
Der kan betales med banknoteret check eller overførsel af beløbet til vores klientkonto.

Overføres købesummen for selskabet elektronisk til vores konto, påbegyndes ordrebehandlingen når beløbet ses krediteret på vores konto. Når selskabet er betalt, kan CVR-nr. oplyses.

Faktura
Faktura i forbindelse med stiftelse af et selskab udstedes som standard til selskabet medmindre der er afgivet ønske om anden modtager fra bestiller. Som hovedregel vil Stakemanns honorar for stiftelse af selskaber blive fratrukket i selskabskapitalen

Faktura skal betales inden 14 dage.

Forsinket betaling
Ved forsinket betaling tillægges et gebyr på 100 kr. for hver rykker der sendes jf. renteloven. Rykkere sendes med ti dages mellemrum.

Levering
Stakemann leverer færdigregistrerede selskaber til advokater, statsautoriserede og registrerede revisorer. Selskaber kan også leveres til private erhvervsdrivende under forudsætning af, at Stakemann forestår alle ændringer og anmeldelser af selskabets nye forhold til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Levering sker som udgangspunkt på e-mail eller med post.

Vi leverer selskabet indenfor 24 arbejdstimer efter, at vi har modtaget din betaling forudsat, at vi har modtaget fyldestgørende oplysninger fra dig. Leveringstider kan i nogle tilfælde forlænges som konsekvens af forsinkelser fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side.

Selskabets dokumenter leveres til den i bestillingen angivne adresse eller e-mail adresse medmindre andet er aftalt med bestiller.

Såfremt der er angivet forkert eller ugyldigt adresse på bestillingen fraskriver Stakemann sig ethvert ansvar for forsinket levering og lignende.

Bestilling
Bestillingen skal indeholde alle de oplysninger, der fremgår af vores hjemmeside eller ordreblanket. Bestiller er ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er korrekte. Bestiller vil ligeledes være den person vi kommunikerer med om selskabet.

Annullering af bestilling
Vi forbeholder os retten til at annullere Deres bestilling efter tre uger såfremt, der ikke er indbetalt selskabets kapital medmindre andet er aftalt.

Datasikkerhed, herunder benyttelse og opbevaring af data
Stakemann behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Stakemann opbevarer kun personoplysninger i det omfang, det er lovligt.

Stakemann er dataansvarlig for de på hjemmesiden behandlede persondata. Stakemann har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at persondata, der behandles på hjemmesiden, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Brugere kan kontakte Stakemann, såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.

Kunde/ordredata er ikke beskyttet ved kryptering under transmission og den efterfølgende opbevaring.

Kundeoplysninger samt bestillinger opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Stakemann, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende.

Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Stakemann til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

Stakemann videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Stakemann benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

Garantierklæring
Alle selskaber leveres med garantierklæring for kapitalens faktiske tilstedeværelse fra stiftelse til salg. Vi garanterer, at selskaberne ikke har drevet nogen form for aktivitet, eller påtaget sig forpligtelser af nogen art samt, at kapitalen har indestået ubehæftet og kontant i et pengeinstitut fra stiftelse til salg.

Returnering af købt selskab
På grund af ovennævnte garantierklæring er vi ikke i stand til at tilbagekøbe et allerede solgt selskab. Selskabet er solgt, når CVR-nr. oplyses. Der er således ikke fortrydelsesret på selskaber, når CVR-nr. er oplyst.

Ansvar
Stakemann påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter og præceptiv lovgivning. Stakemann kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

Lovvalg
Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med rådgivning og køb af selskab hos Stakemann er underlagt dansk ret og skal afgøres ved en Københavns Byret.

Henvendelser

Aktieselskabet Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K
Tlf:  +45 33 15 18 03     
Fax: 33 32 47 37
stakemann@stakemannlaw.com
CVR.nr.: 1346 9938

Bankforbindelse
Spar Nord Bank
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505 København K.
Reg. nr.: 9385  Konto nr.:  45 62 32 78 65     
BIC/SWIFT SPNODK22
IBAN DK57 93 85 45 62 32 78 65

Stakemann tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Vores dygtige og dedikerede medarbejdere er altid klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på tlf. 33 15 18 03 eller mail stakemann@stakemannlaw.com.

Hos Stakemann værdsætter vi personlige relationer til vores klienter. Vi tilbyder derfor altid vores klienter et gratis og uforpligtende indledende møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder i en konkret sag eller problemstilling. Kontakt os for nærmere aftale.