Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Advokatfirmaet Stakemann (herefter ”vi” / ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med juridisk sagsbehandling, hvidvask-foranstaltninger samt brug af hjemmesiden.

 1. Den dataansvarlige

Advokatfirmaet Stakemann, CVR-nummer 3198 8195, beliggende Kronprinsessegade 18, 1306 København K er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 33 15 18 03 eller stakemann@stakemannlaw.com.

 1. Behandlinger

I den følgende kan du læse om de forskellige typer af behandlinger, vi fortager.

2.1. Juridiske ydelser

Som klient eller potentiel klient hos os, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig. Disse dokumenter og oplysninger opbevares både som en digital og fysisk sag. På sagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, vil vi behandle en række personoplysninger om dig. Vi behandler en række almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger som eksempelvis navn, adresse, telefon og e-mail.

Hvis vi skal foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser, eksempelvis virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, kan vi, af hensyn til at kunne identificere dig, være nødt til at behandle flere af dine personlige oplysninger, herunder dit CPR-nr. I forbindelse hermed kan vi dele dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen (virk.dk), Tinglysningsretten (tinglysning.dk) og Domstolsstyrelsen (minretssag.dk), via disses indberetningsportaler.

2.2. Gennemførelse af hvidvaskprocedurer

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, adresse, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Behandlingen sker i henholdt til forordningens behandling af personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c, hvorefter behandlingshjemlen er hvidvaskloven.

Er du eller din virksomhed klient hos os, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er, eller at bidrage til at identificere de reelle ejere i den virksomhed, som du repræsenterer. Vi vil have behov for at få oplysningerne bekræftet i form af eksempelvis en kopi af et kørekort, sundhedskort og/eller fødselsattest. Når de reelle ejere ikke er danske eller har fast ophold i Danmark, kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet. Som foreskrevet i hvidvaskloven, gemmer vi ikke dine hvidvaskoplysninger længere end fem år efter forretningsforholdets ophør.

2.3. Hjemmeside

Bemærk, at det er nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende vores hjemmesides funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig, eller for at kunne imødekomme din bestilling.

 1. Modtagere af personoplysninger

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

 1. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

 1. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du som registreret følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt: Du kan efter henvendelse til os få indsigt i de oplysninger, vi behandler, herunder eksempelvis formålene med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger og hvor lang tid dine oplysninger opbevares
 • Retten til berigtigelse: Hvis vi har urigtige oplysninger om dig, kan du efter henvendelse til os få dine oplysninger berigtiget samt fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger
 • Retten til slet sletning: I særlige tilfælde kan du efter henvendelse til os få dine oplysninger slettet inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
 • Retten til begrænsning: I visse tilfælde kan du efter henvendelse til os få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Såfremt behandlingen begrænses, vil sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun blive behandlet med dit samtykke, med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsmæssige interesser
 • Retten til indsigelse: I visse tilfælde kan du efter henvendelse til os gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger
 • Retten til dataportabilitet: ret til at modtage de registrerede oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

Vi kan i forbindelse med datasubjekts udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på stakemann@stakemannlaw.com eller telefon 33 15 18 03.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, hvortil vi behandler dine data, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden, Datatilsynet, beliggende Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Datatilsynet kan kontaktes på telefon 33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk

 1. Ændring af privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik på baggrund af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

Vores dygtige og dedikerede medarbejdere er altid klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på tlf. 33 15 18 03 eller mail stakemann@stakemannlaw.com.

Hos Stakemann værdsætter vi personlige relationer til vores klienter. Vi tilbyder derfor altid vores klienter et gratis og uforpligtende indledende møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder i en konkret sag eller problemstilling. Kontakt os for nærmere aftale.